Tik hier uw zoekopdracht in:
210
page-template-default,page,page-id-210,theme-suprema,qode-core-1.2.1,woocommerce-no-js,suprema child-child-ver-1.0.1,suprema-ver-2.4,,qodef-header-standard,qodef-sticky-header-on-scroll-up,qodef-default-mobile-header,qodef-sticky-up-mobile-header,qodef-dropdown-default,qodef-fullscreen-search,qodef-search-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
OXXA Safety Gloves / Disclaimer en privacy

Disclaimer en privacy

Introductie

Wij zijn ons ervan bewust en waarderen het dat je vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring leggen wij jou uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel zodat je hierover geïnformeerd bent voordat je onze website(s) gebruikt of op een andere wijze contact met ons opneemt. Zo snap je precies hoe wij werken.

Ook zorgen wij, gelet op de toepasselijkheid van de Algemene verordening gegevensbescherming, vanzelfsprekend voor een zorgvuldige verwerking en beveiliging van jouw persoonsgegevens.

Majestic respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Algemeen

In dit privacy statement geeft Majectic Products B.V., tevens handelend onder de handelsnamen Majestic Products B.V. en OXXA Safety Gloves (hierna te noemen: “Majestic”), informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Majestic. Majestic is gevestigd aan de Curieweg 19, 3208 CK in Spijkenisse en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 24242075. Majestic is bereikbaar via telefoon 0181-475000 en per e-mail via: info@majestic.nl en info@oxxa-safety.com.

Majestic Products B.V. is een handelsnaam waaronder Majestic persoonlijke beschermingsiddelen levert, in het bijzonder werkhandschoenen. OXXA Safety Gloves is een merknaam waaronder Majestic werkhandschoenen im- en exporteert. Majestic levert onder de handelsnaam OXXA Safety Gloves werkhandschoenen in diverse landen en aan diverse industrieen zoals glas, staal, bouw, automotive en agri.

Bij het aanbieden van zijn diensten, de verkoop van producten en bij het bezoek van de website https://www.majestic.nl en/of https://www.oxxa-safety.com (hierna ook: de “Websites”) verwerkt Majestic jouw persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van een van de contactopnames. Majestic is ervoor verantwoordelijk dat de verwerking op een veilige manier gebeurt. Majestic is dan ook de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die via de Websites, e-mail, Linkedin of andere social mediakanalen worden verkregen of gegenereerd.

Vanwege de wettelijke verplichting om je op een zo transparant mogelijke wijze te informeren welke persoonsgegevens Majestic verwerkt, wat jouw rechten zijn en op welke wijze de persoonsgegevens worden beveiligd, is dit Privacy Statement opgesteld.


Persoonsgegevens die Majestic verwerkt

Majestic verwerkt persoonsgegevens wanneer je deze zelf aan ons verstrekt door bijvoorbeeld het contactformulier in te vullen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken afhankelijk van de producten die je bij ons afneemt of persoonsgegevens die voor onderstaande doeleinden worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Bedrijfsnaam (indien dit jouw naam betreft); 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres(sen); 
 • KVK-nummer 
 • BTW-nummer (voor zelfstandigen is dit ook (nog) een persoonsgegeven).

Doel verwerking persoonsgegevens

Majestic verwerkt de hiervoor opgesomde (bijzondere) persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Het aanbieden van zijn diensten en de verkoop van producten;
 • Het informeren van geïnteresseerde (potentiële) klanten via diverse kanalen bedoeld voor marketing- en communicatie-activiteiten (zoals nieuwsbrieven en social media); 
 • Het organiseren van events voor klanten; 
 • Om te kunnen voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen; 
 • Het verwerken van betalingen; 
 • Werving en selectie van sollicitanten; en 
 • Het toevoegen van dealers aan de Dealerlocator op de website https://www.oxxa-safety.com.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Majestic verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna (in willekeurige volgorde) te noemen gronden als bedoeld in de nieuwe Europese privacywet, de AVG. Voordat Majestic jouw persoonsgegevens verwerkt wordt een afweging gemaakt welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn om bovenstaande doeleinden te bereiken.

Gronden:

 • Wettelijke verplichting Majestic;
 • Uitvoering van de met Majestic gesloten overeenkomst;
 • Verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van jou als betrokkene; en
 • Gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens (met derden)

Majestic kan jouw persoonsgegevens delen met bij Majestic werkzame personen (die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst of belast zijn met de administratie).

Majestic verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Bovengenoemde doeleinden worden door Majestic in acht genomen bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarnaast kan het voorkomen dat Majestic wordt verplicht om persoonsgegevens met derden te delen indien hiervoor een wettelijke verplichting bestaat. Bijvoorbeeld in het geval van een gerechtelijk bevel of om fraude of andere misdrijven en/of economische delicten te voorkomen.

Met bedrijven die namens en in opdracht van Majestic jouw persoonsgegevens verwerken (leveranciers), worden verwerkersovereenkomsten gesloten waardoor de betreffende derde partij ook wordt verplicht om de privacywetgeving na te leven. Hierdoor ontstaat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Majestic blijft natuurlijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen van jouw persoonsgegevens.

Majestic kan voor het sluiten van de overeenkomst en tijdens de uitvoering daarvan, jouw persoonsgegevens delen met leveranciers van diensten zodat Majestic in staat wordt gesteld zijn financiële risico’s in te schatten. Indien je hier vragen over hebt, neem gerust contact met ons op via telefoon 0181-475000 of per e-mail: info@majestic.nl of info@oxxa-safety.com.

Majestic neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier dan om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Majestic) tussen zit.

Beveiliging persoonsgegevens

Majestic hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Door met zijn leveranciers, die toegang (kunnen) hebben tot jouw persoonsgegevens, verwerkersovereenkomsten te sluiten, zorgt Majestic ervoor dat misbruik, verlies, onbevoegde toegang (ook intern), ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging (met versiebeheer) wordt tegengegaan. Majestic heeft zijn leveranciers met grote zorg geselecteerd. Zo worden jouw persoonsgegeven binnen de Europese Unie opgeslagen.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via telefoon 0181-475000 of per e-mail: info@majestic.nl of info@oxxa-safety.com.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Majestic bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden of zolang OXXA dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen. Daarna verwijderen we alle data die we van je hebben. Op een eerste verzoek kan er een register worden opgestuurd met de specificaties van bewaartermijnen per contactgegeven. Indien je hier vragen over hebt, neem gerust contact met ons op via telefoon 0181-475000 of per e-mail: info@majestic.nl of info@oxxa-safety.com.

Uw rechten als betrokkene

Je kunt Majestic verzoeken jouw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de persoonsgegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heb je het recht om de persoonsgegevens die Majestic van jouw in zijn bezit heeft, op te vragen.

Ook heb je het recht om jouw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Majestic zal de verwerking beëindigen indien zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de beëindiging van de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Tot slot wijst Majestic je erop dat je ook het recht hebt op overdracht van de door Majestic verwerkte persoonsgegevens. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een (versleuteld) computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.  

Je kunt jouw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking van jouw toestemming of bezwaar tegen de verwerking sturen naar info@majestic.nl of info@oxxa-safety.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek van jouw afkomstig is, vragen wij je een kopie van jouw geldig legitimatiebewijs met het verzoek mee te sturen. Vriendelijk verzoeken wij je om de strook met nummers onderaan jouw paspoort zwart te maken. Dit kun je eenvoudig doen door de app van de overheid, KopieID, te downloaden.

Na ontvangst van jouw verzoek, zullen wij zo spoedig mogelijk reageren. Majestic wijst je erop dat je ook de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Gebruik social media

Op de websites van Majestic zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of te delen op social media of websites van derden, zoals Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube. Majestic houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor jouw eigen risico. Voordat je van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam om eerst het privacy statement van die partijen door te lezen. Majestic heeft voor jouw gemak hieronder de link opgenomen die verwijst naar de social mediakanalen waar Majestic gebruik van maakt:


Gebruik cookies of vergelijkbare technieken

Onze Websites maken gebruik van zogenaamde functionele en analytische ‘cookies’. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die bij bezoek aan een website op je computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.

De functionele cookies worden gebruikt om onze website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar de eigen beveiligde servers van Majestic. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe de Websites worden gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

De analytische cookies worden gebruikt om statistieken bij te houden over het gebruik van onze Websites. Majestic gebruikt hiervoor Google Analytics van Google Inc. Majestic heeft Google Analytics cookies zoveel mogelijk ‘privacy vriendelijk’ ingesteld, in lijn met de handleiding hierover van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens die met Google Analytics worden verzameld, zo veel mogelijk zijn geanonimiseerd en dat Google jouw volledige IP-adres nooit zal (kunnen) verwerken, doordat IP-adressen worden gemaskeerd. Majestic maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

De verzamelde gegevens worden door Google opgeslagen op servers. Omdat Google wereldwijd over servers beschikt, is niet uit te sluiten dat jouw persoonsgegevens in de Verenigde Staten worden opgeslagen. Google verklaard wel de Europese privacywetgeving na te zullen leven. Majestic heeft met Google afspraken gemaakt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google Analytics. Wil je geen Google Analytics cookies accepteren, klik dan hier.
Browserinstellingen met betrekking tot cookies

Tegenwoordig zijn browsers zodanig ingesteld dat ze privacy vriendelijk zijn. Dit is een vereiste die de nieuwe privacywetgeving stelt. Cookies waarvoor toestemming nodig is, worden niet automatisch geplaatst. Hiervoor dien je apart toestemming te geven door de diverse cookies aan te vinken. Indien je een of meer cookies niet aan vinkt, bestaat de kans dat de website niet optimaal werkt waardoor de gebruiksvriendelijkheid niet optimaal wordt benut. Majestic raad je dus aan om alle cookies te accepteren.

Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer kunnen opslaan, pas dan jouw browserinstellingen aan. Voordat cookies worden geplaatst ontvang je dan een waarschuwing. Ook kun je de instellingen zodanig aanpassen dat de browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Natuurlijk kun je ook cookies die al geplaatst zijn verwijderen. De instellingen moet je apart voor elke browser, apparaat en computer die je gebruikt aanpassen. Hoe je jouw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Via voorkeuren kun je de privacy instellingen aanpassen. Voor jouw gemak heeft Majestic hieronder alvast links opgenomen naar de verschillende handleidingen van veel gebruikte internetbrowsers:

Wijzigingen in het Privacy Statement

Majestic behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Majestic adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dit Privacy Statement of overige vragen m.b.t. AVG, kun je contact opnemen met Dhr. H. Alting van Majestic Products B.V.. Hij is te bereiken via telefoon 0181-475000 of per e-mail: info@majestic.nl of info@oxxa-safety.com.